เลือกประเทศและภาษาของคุณ
เลือกประเทศและภาษาของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการตั้งค่าข้อมูลในประเทศไทย

สำหรับเนื้อหาสาธารณะของเพจ Brenntag Connect

บทนำนโยบายความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่า (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

ในนามกลุ่มบริษัท Brenntag เราถือว่าความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องที่สำคัญ เรามีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรา

Brenntag เป็นบริษัทระดับโลกที่มีนิติบุคคล การดำเนินธุรกิจ หน่วยงานบริหารจัดการ และระบบการค้าข้ามพรมแดน รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำไปใช้กับการรวบรวม การประมวลผล การใช้ข้อมูล และ/หรือการจัดเก็บกิจกรรมที่ดำเนินโดยบริษัทในเครือและบริษัทย่อยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ตัวอย่างเช่น การลงทะเบียนงานอีเว้นท์ การค้นหาข้อมูล การขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น การสำรวจ จดหมายข่าว การโฆษณา และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น) อย่างไรก็ตาม อาจถูกเสริมโดยประกาศ/นโยบาย/คำแถลงความเป็นส่วนตัว หรืออาจถูกแทนที่โดยนโยบายอื่น ที่ระบุเป็นการเฉพาะถึงรายการ ผลิตภัณฑ์ การบริการ เนื้อหาที่มีความเฉพาะเป็นครั้งคราว

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า “Brenntag” “Brenntag Asia Pacific” “เรา” และการอ้างถึงคำว่า “ของเรา” “โดยเรา”  จะมีความหมายอย่างเดียวกัน) หมายถึง บริษัท เบรนน์แท็ก เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี จำกัด บริษัท ดิจิบี เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี จำกัด และนิติบุคคลอื่นที่ระบุไว้ในข้อ 14 ด้านล่าง (หากนิติบุคคลนั้นมีการดำเนินการข้างต้น)

Brenntag จะรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสอดคล้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวพร้อมกับประกาศอื่นที่ Brenntag อาจจะนำมาใช้ในโอกาสเฉพาะ เป็นครั้งคราว เมื่อมีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน ดังนั้น ท่านมีสิทธิรับทราบว่า Brenntag จะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไรและด้วยเหตุผลใด

โดยการคลิกหรือการทำเครื่องหมาย ลงชื่อ” “ข้าพเจ้ายอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Brenntag” “ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมที่จะให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น  และภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Brenntag” หรือคำแถลงอื่นที่คล้ายคลึงที่ปรากฏในหน้าลงทะเบียนเว็บไซต์ของ Brenntag (หรือลักษณะอื่นที่เทียบเท่า) ในการนี้ ท่านรับทราบว่าท่านได้รับแจ้งและเข้าใจข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวและท่านได้ตกลงและยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Brenntag อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะปรากฏในหน้าเว็บไซต์นี้ (ตามความเหมาะสมและ/หรือเพื่อความสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น) ขณะที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ เข้าถึงแพลตฟอร์ม จะถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้ กรุณาตรวจสอบบ่อยครั้งเพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ตามด้านล่าง ทั้งในแต่ละเว็บไซต์และเว็บไซต์ทั้งหมด (หากมีการดำเนินการตามข้อมูลข้างต้น)

แพลตฟอร์มหมายถึงแพลตฟอร์มตามด้านล่าง ทั้งแต่ละแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มทั้งหมด (หากมีการดำเนินการตามข้อมูลข้างต้น)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะนำไปใช้ร่วมกับประกาศอื่น ข้อสัญญา และข้อกำหนดในคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย และการประมวลผลอื่นแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา แต่ไม่ถือเป็นการแทนที่ข้อความในเอกสารดังกล่าว เว้นแต่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

1. ขอบเขตการใช้งานและผู้ควบคุม

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะแจ้งให้ผู้ใช้งาน (“ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ทราบถึงประเภท ขอบเขตและจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังระบุไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ข้างล่างนี้ (ต่อไปภายใต้นโยบายนี้รวมเรียกว่า “Brenntag” “แก่เรา” “เรา” “ของเรา”)

(หมายเหตุ การใช้คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุหรือยืนยันความเป็นตัวบุคคลได้ หรือรายละเอียดเล็ก ๆ ของข้อมูลที่แตกต่างกัน เมื่อนำมารวบรวมเข้าด้วยกันแล้วสามารถนำไประบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ จะอยู่ภายใต้ความหมายคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ด้วยเช่นกัน)

2. การเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผยและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 Brenntag เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตการทำงานของอินเทอร์เน็ตพอร์ทัล/การเชื่อมต่อกับลูกค้าทางดิจิทัล (“พอร์ทัล”) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราเพื่อดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ หากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานพอร์ทัลได้อย่างเต็มที่

2.2 เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นไปตามในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาของเรา (2) เพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลภายนอก) และผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจะไม่เหนือกว่าผลประโยชน์เหล่านั้น และ/หรือ (3) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย โดยปกติแล้วเราจะไม่ถือเอาความยินยอมเป็นหลักทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแม้ว่าเราจะได้รับความยินยอมจากท่านก่อนส่งการติดต่อสื่อสารการทำการตลาดทางตรงของบุคคลภายนอกไปยังท่านผ่านอีเมล์หรือข้อความ ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมเพื่อทำการตลาดเมื่อใดก็ได้โดยติดต่อมายังเราที่ privacy.apac@digib.com or privacy@brenntag-asia.com

การบริการลูกค้า 
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร - เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการบริการลูกค้า รวมถึงการตอบข้อสงสัยของท่าน และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระดับการบริการของเรา ซึ่งโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลบางประการและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของข้อสงสัยของท่าน (เช่น สถานะของการสั่งซื้อ ประเด็นทางเทคนิค คำถาม/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า คำถามทั่วไป เป็นต้น)
 

เหตุผลของเรา 

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ปรับปรุงระดับการบริการลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า

การตลาดและการส่งเสริมการขายอื่น ๆ 
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร - เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแก่ท่าน (เช่น การติดต่อสื่อสารทางการตลาดหรือแคมเปญหรือการส่งเสริมการขาย) ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านวิธีการต่างๆ เช่น อีเมล โฆษณา SMS การติดต่อทางโทรศัพท์และพัสดุไปรษณีย์ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต แคมเปญและการส่งเสริมการขายบางประการของเราจะถูกดำเนินการบน เว็บไซต์และ/หรือเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธ (หรือเพิกถอนความยินยอมของท่านในบางประเทศ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 

เหตุผลของเรา 

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
  (ถ้าจำเป็น)
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  ของเรา

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 • พิจารณาว่าสินค้าและบริการใดของเราอาจได้รับความสนใจจากท่านและแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว
 • กำหนดประเภทของลูกค้าสำหรับสินค้าและบริการใหม่ๆ

เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร - เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับฟังก์ชั่นต่างๆ บนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น การกด “ไลค์” เพื่อนำเสนอการโฆษณาแก่ท่านและสร้างการมีส่วนร่วมกับท่านบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ ดังกล่าว ข้อมูลโปรไฟล์ที่เราได้รับจากท่าน และศึกษาวิธีการยกเลิกจากประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเกี่ยวข้อง
 

เหตุผลของเรา 

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น)
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  ของเรา

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 • พิจารณาว่าสินค้าและบริการใดของเราอาจได้รับความสนใจจากท่านและแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว
 • กำหนดประเภทของลูกค้าสำหรับสินค้าและบริการใหม่ๆ

การทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของลูกค้า (แบบออฟไลน์และออนไลน์)
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร  - เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (1) เพื่อวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมของท่าน  (2) เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของท่านตามการวิเคราะห์โปรไฟล์ของท่าน (3) เพื่อปรับปรุงและทำให้การใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราตรงตามความต้องการของท่าน; (4) เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเรา ได้ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับท่านและสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน; (5) เพื่อจัดหาการโฆษณาและเนื้อหาตามเป้าหมายแก่ท่าน และ (6) เพื่อช่วยให้ท่านมีส่วนร่วมกับฟังก์ชั่นโต้ตอบต่างๆ เมื่อท่านเลือกดำเนินการดังกล่าว การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 

เหตุผลของเรา 

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น)
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  ของเรา

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 • พิจารณาว่าสินค้าและบริการใดของเราอาจได้รับความสนใจจากท่านและแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว
 • กำหนดประเภทของลูกค้าสำหรับสินค้าและบริการใหม่ๆ

การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร  - เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประมวลผลและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสถานะของการสั่งซื้อดังกล่าว แก้ไขที่อยู่และดำเนินการตรวจสอบตัวตนและกิจกรรมการตรวจสอบการปลอมแปลงอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการชำระเงินบางประการ
 

เหตุผลของเรา 

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
  (ถ้าจำเป็น)
 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วย

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ปกป้องระบบ เครือข่ายและบุคลากรของเรา

วัตถุประสงค์ทั่วไปอื่น ๆ (เช่น การวิจัยภายในองค์กรหรือการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ การรักษาความปลอดภัย)
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร  - ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปทางธุรกิจ เช่น การเก็บรักษาบัญชีของท่าน การดำเนินการวิจัยภายในองค์กรหรือการวิจัยทางการตลาดและการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณา ถ้าท่านมีบัญชีผู้ใช้ของ Brenntag เราขอสงวนสิทธิ ในการรวมบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเดียว นอกจากนี้ เราจะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดการและการปฏิบัติการของระบบการติดต่อสื่อสาร IT และการรักษาความปลอดภัยของเรา

เหตุผลของเรา - ด้วยกฎหมายของเรา
 

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา - ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

เหตุผลทางกฎหมายหรือการควบรวม/การซื้อกิจการ 
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร  - ในกรณีที่ Brenntag หรือสินทรัพย์ของ Brenntag ถูกซื้อหรือควบรวมกับบริษัทอื่น รวมถึงผ่านการล้มละลาย เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับช่วงต่อตามกฎหมายของเรา นอกจากนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม (1) เมื่อกฎหมายกำหนด; (2) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย; (3) เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่; (4) เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของเรา หรือสาธารณชน; หรือ (5) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงใดๆ หรือข้อกำหนดของเว็บไซต์ของเรา
 

เหตุผลของเรา 

 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา 

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ปกป้องสินทรัพย์และบุคลากรของเรา

2.3 ด้วยเหตุผลทางเทคนิค บราวเซอร์อินเทอร์เน็ตของท่านจะส่งข้อมูลดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อท่านเข้าไปที่พอร์ทัล

ชื่อโดเมนหรือหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ปลายทาง วันที่และเวลาเข้าถึงข้อมูล URL ของเว็บไซต์ที่เรียก รหัสตอบสนอง http แฟ้มข้อมูลที่เข้าดู จำนวนข้อมูลที่ส่ง ประเภทและรุ่นบราวเซอร์ และระบบปฏิบัติการ

2.4 ข้อมูลจะถูกเก็บไว้โดยเว็บเซิรฟ์เวอร์และใช้งานโดยเราเพื่อให้สามารถใช้พอร์ทัลและบริหารจัดการทางเทคนิค เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบรักษาความปลอดภัย และเพื่อทำเนื้อหาออนไลน์ให้เหมาะสมที่สุด

2.5 เราใช้ข้อมูลลงทะเบียน (ตำแหน่ง ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ ชื่อบริษัท) เพื่อกำหนดและดำเนินการการเป็นสมาชิกของท่าน การสร้างบัญชีสมาชิกของท่าน การให้บริการของเรา และเพื่อติดต่อท่านตามที่จำเป็นตามจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น หลังจากเข้าถึงข้อมูลของท่านตามที่ต้องการแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์จากเราที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ให้ไว้และโดยกดลิงค์ที่ใส่อยู่ในอีเมล์ ท่านต้องยืนยันว่าท่านมีอำนาจเข้าถึงที่อยู่อีเมล์ซึ่งท่านให้ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน นอกจากนี้เรายังเก็บข้อมูลจากท่านผ่านการติดต่อระหว่างเรากับท่านผ่านและที่เกี่ยวข้องกับพอร์ทัล เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อออกแบบ (ใหม่) ขยาย และทำพอร์ทัลและเนื้อหาออนไลน์ของเราให้เหมาะสมที่สุดเพื่อที่ให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งานของเราและเพื่อให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล

2.6 ข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้แก่บริษัทที่เป็นหุ้นส่วน (เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างช่วง ผู้ขายสินค้า) หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิต/การเร่งรัดหนี้สิน ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือเนื่องจากการควบรวม/การซื้อกิจการ หรือบริษัทในเครือ (ดังจะได้นิยามข้างล่างนี้) ในขอบเขตซึ่งเราใช้งานเพื่อให้บริการสนับสนุนในการประมวลผลข้อมูลของท่านในนามของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของเรา ตามหลักความจำเป็นต้องรู้ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น บุคลากรของเราที่รับผิดชอบการดูแลลูกค้าจะสามารถเข้าถึงบันทึกข้อมูลลูกค้าของท่าน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอาจถ่ายโอนข้อมูลของท่านเพื่อประมวลผลให้แก่บริษัทในเครือของเราในเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี หรือภายใน Brenntag หรือกลุ่ม Brenntag และแก่บุคคลที่สามที่ระบุไว้ในข้อนี้ เนื่องจากธุรกิจของเราเป็นกิจการระหว่างประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ประเทศอื่นๆ ที่อาจมีกฎหมายและข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างจากกฎหมายและข้อกำหนดที่มีผลบังคับในประเทศของท่าน เราจะใช้ผู้ประมวลผลเฉพาะผู้ที่ให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลซึ่งอย่างน้อยที่สุดอยู่ในระดับเดียวกับที่เราให้คำมั่นกับตนเองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในหัวข้อที่ 5-10 ข้างล่างนี้เรื่องการถ่ายโอนข้อมูลในส่วนการใช้คุกกี้และเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับจุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “บริษัทในเครือ” หมายถึงการเป็นหุ้นส่วนบริษัท กิจการร่วมค้า ทรัสต์หรือหน่วยงานทางกฎหมายอื่นใดหรือบริษัทซึ่งทำการควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการถือหุ้นหรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50 หรือมากกว่า) ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมกับ Brenntag

2.7 เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ถือว่าปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงและแม้ว่าเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลในระหว่างการส่งผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเรา

2.8 ท่านมีบทบาทสำคัญเช่นกันในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชีออนไลน์ กรุณาเลือกใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาของบุคคลอื่นและห้ามเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลใดๆ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของท่าน ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลอื่นหรือคอมพิวเตอร์สาธารณะ ห้ามเลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน/รหัสผ่านของท่าน และตรวจสอบว่าท่านได้ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อท่านหยุดใช้คอมพิวเตอร์ ท่านควรใช้การตั้งค่าหรือระบบควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เราได้จัดหาให้ท่านในเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเรา

2.9 ในทันทีที่มิได้มีจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูล การใช้ การเปิดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแล้วและเรามิได้มีจุดประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจในการเก็บข้อมูลไว้ เราจะลบข้อมูลนี้ทิ้งโดยไม่ล่าช้าเกินควรหากมิได้มีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ความหมายของบทบัญญัติทางกฎหมาย เช่น ข้อบังคับในการเก็บข้อมูลตามกฎหมายเพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้  ในกรณีนี้ข้อมูลจะถูกบล็อกไว้แทนการลบทิ้ง

3. การให้สิทธิทางกฎหมาย

การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังอธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะกระทำในขอบเขตเท่าที่เรามีสิทธิตามกฎหมายหรือถูกกำหนดให้กระทำหรือหลังจากที่ผู้ใช้งานยินยอมให้ใช้งานเพื่อจุดประสงค์ดังอธิบายไว้ เมื่อทำเครื่องหมายลงในช่องความยินยอมในตอนเริ่มขั้นตอนการลงทะเบียน ท่านได้รับทราบและเห็นชอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลของท่าน ท่านมีสิทธิปรับปรุง ถ่ายโอน ทำให้เลือน ลบทิ้ง ทำลาย ไม่ระบุตัวตน จำกัดหรือคัดค้านการกระทำบางอย่างซึ่งเราเกี่ยวข้องในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ซึ่งกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลในประเทศของท่าน รวมถึงสิทธิที่จะร้องขอข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธคำร้องขอในการเข้าถึง แก้ไข หรือจำกัดข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้

4.2 ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมสำหรับการใช้ การเปิดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลาเพื่อให้มีผลในอนาคต ทั้งนี้ หากท่านเพิกถอนความยินยอม เราอาจยังคงมีสิทธิที่จะใช้และเปิดเผยข้อมูลของท่านหากได้รับอนุญาตหรือถูกเรียกร้องตามกฎหมาย

4.3 โปรดทราบว่าเราจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ได้ลบบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ใน

บางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านหลังจากท่านได้ร้องขอให้

ลบข้อมูลดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือทางสัญญา เราอาจได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านเพื่อปฏิบัติตามความจำเป็นทางธุรกิจของเรา

4.4 หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือหากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ดังกำหนดไว้ในข้อ 4.1 กรุณาติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ข้างล่างนี้ กรุณาแจ้งรายละเอียดให้มากพอเพื่อให้เราเข้าใจคำร้องขอของท่านและวิธีการติดต่อกับท่าน

5. คุกกี้

5.1 คุกกี้เป็นแฟ้มข้อความขนาดเล็กซึ่งสามารถเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านได้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ แฟ้มข้อความเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งท่านได้ต่อเชื่อมผ่านเว็บบราวเซอร์ของท่าน (เช่น ไมโครซอฟ อินเทอร์เน็ต เอ็กพรอเรอร์ กูเกิล โครม โมซิลลา ไฟร์บ็อกซ์ แอปเปิ้ล ซาฟารี) และถูกส่งให้ท่าน เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราโดยไม่จำกัดเพียงคุกกี้เพื่อบันทึกความถี่ของการเข้าดูเว็บไซต์ของเรา

5.2 เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่นั้นจะตั้งไว้ล่วงหน้าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ดีท่านอาจปิดการทำงานของการสร้างและการเก็บคุกกี้ หรือตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบในทันทีที่มีการส่งคุกกี้เข้ามา กรุณากดปุ่มความช่วยเหลือในแถบรายการเลือกของเว็บบราวเซอร์หรือระบบปฏิบัติการของท่านเพื่อเป็นทราบแนวทางเพิ่มเติม

5.3 ขอแจ้งให้ทราบว่าหากคุกกี้ถูกปิดการทำงาน ท่านจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่

6. Google Analytics

6.1 เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บของกูเกิล อิงค์ (“กูเกิล”) Google Analytics ใช้คุกกี้ต่าง ๆ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (รวมถึงหมายเลขประจำเครื่องของท่าน) จะถูกส่งไปยังและเก็บไว้โดยกูเกิลบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งปกติจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่เป็นไปได้ที่อยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเช่นกัน ในกรณีที่การปกปิดหมายเลขประจำเครื่องถูกเปิดให้ทำงาน กูเกิลจะตัด/ปกปิดเลขแปดหลักสุดท้ายของหมายเลขประจำเครื่องสำหรับประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปรวมถึงสำหรับคู่สัญญาที่ทำข้อตกลงในเขตเศรษฐกิจยุโรป ในกรณียกเว้นหมายเลขประจำเครื่องที่สมบูรณ์จะถูกส่งและตัดให้สั้นลงโดยเซิร์ฟเวอร์กูเกิลในสหรัฐอเมริกา ในนามของผู้ปฏิบัติการเว็บไซต์ กูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ของท่าน รวบรวมรายงานความเคลื่อนไหวของเว็บไซต์สำหรับผู้ปฏิบัติการเว็บไซต์และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ปฏิบัติการเว็บไซต์

6.2 กูเกิลจะไม่เชื่อมโยงหมายเลขประจำเครื่องของท่านกับข้อมูลอื่นใดที่กูเกิลถืออยู่ ท่านอาจปฏิเสธการใช้กูเกิลคุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนบราวเซอร์ของท่าน กรุณาดูหัวข้อที่ 5 ข้างต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่า อย่างไรก็ตามขอเรียนให้ทราบว่าหากท่านดำเนินการดังกล่าวท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ท่านสามารถป้องกันการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของกูเกิลได้ (คุกกี้และหมายเลขประจำเครื่อง) โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งบราวเซอร์ ปลั๊กอิน ที่ให้ไว้อยู่ใน http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

6.3 ท่านสามารถป้องกันการจับโดย Google Analytics โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้ คุกกี้เลือกที่จะไม่รับถูกตั้งค่าเพื่อป้องกันการจัดเก็บข้อมูลของท่านในอนาคตเมื่อท่านเข้ามายังเว็บไซต์ Deactivate Google Analytics

6.4 ตรงนี้ท่านจะได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานและการคุ้มครองข้อมูล ท่านสามารถดูการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดยกูเกิลได้ที่ https://policies.google.com/technologies/partner-sites (หรือลิงค์อื่นใดซึ่งกูเกิลอาจจัดให้เป็นครั้งคราว)

6.5 ขอเรียนให้ทราบว่าเว็บไซต์นี้กำหนดค่าตั้งต้น Google Analytics โดยการตั้ง “gat._anonymizelp();” เพื่อให้แน่ใจในการจับที่ถูกปกปิดไว้โดยการปิดส่วนสุดท้ายของหมายเลขประจำเครื่องของท่านไว้ (การปกปิดเลขเครื่อง)

7. Google Tag Manager

เว็บไซต์นี้ใช้ Gooble Tag Manager ซึ่งทำให้นักการตลาดสามารถบริหารจัดการแท็กเว็บไซต์จากโปรแกรมใช้งานต่าง ๆ เช่น Google Analytics ผ่านเซอร์เฟส/อินเตอร์เฟสเดี่ยว Tool Tag Manager เอง (ซึ่งทำให้แท็กทำงาน) เป็นโดเมนที่ปลอดจากคุกกี้และไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เครื่องมือจะกระตุ้นแท็กอื่น ๆ ซึ่งในทางกลับกันอาจเก็บข้อมูลในบางสถานการณ์ Google Tag Manager ไม่เข้าถึงข้อมูลนี้ หากทำการปิดการทำงาน ณ ระดับโดเมนหรือคุกกี้ การปิดการทำงานดังกล่าวจะยังคงมีผลสำหรับแท็กติดตามทั้งหมดซึ่งถูกนำมาดำเนินการกับ Google Tag Manager

8. Hotjar

8.1 เว็บไซต์นี้ใช้ Hotjar ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ตัวหนึ่ง (“Hotjar”) ของฮอท จาร์ จำกัด (http://www.hotjar.com/ ชั้น 2 ศูนย์ธุรกิจเซ็นต์ จูเลี่ยน, 3, ถนนอีเลีย แซมมิท เซ็นต์ จูเลี่ยน เอสทีเจ 1000 มัลต้า ยุโรป (“ฮอท จาร์ จำกัด”) Hotjar ช่วยให้เราสามารถวัดและสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน (คลิก การเคลื่อนเม้าส์ ความสูงของแถบเลื่อนภาพ เป็นต้น) บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่สร้างโดยรหัสติดตามรอยและคุกกี้เกี่ยวกับการที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราจะถูกส่งไปยังและเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของ Hotjar ในไอร์แลนด์ รหัสติดตามจะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

8.2 ข้อมูลหมายเลขเครื่อง ข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องและบราวเซอร์ของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้

1. หมายเลขประจำเครื่อง (จับและเก็บไว้ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน)

2. ความละเอียดหน้าจอเครื่อง

3. ประเภทเครื่อง (หมายเลขประจำเครื่อง ระบบปฏิบัติการและประเภทบราวเซอร์)

4. สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ประเทศเท่านั้น)

5. ภาษาที่เลือกใช้เพื่อแสดงไซต์ Hotjar

6. เมาส์ (การเคลื่อนที่ ที่ตั้งและการคลิก)

7. การกดปุ่มคีย์บอร์ด

8. URL ที่อ้างอิงและโดเมน

9. หน้าที่เข้าชม

10. ภาษาที่เลือกใช้เพื่อแสดงเว็บเพจ

11. วันที่และเวลาที่เข้าหน้าเพจ

8.3 Hotjar จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสังเกตการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับการใช้งานและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และการวิเคราะห์อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ Hotjar ยังใช้บริการของบุคคลภายนอก เช่น Google Analytics และ Optimizely บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บข้อมูลซึ่งบราวเซอร์ของท่านส่งให้เมื่อท่านเข้าไปที่พอร์ทัล เช่น คุกกี้หรือการร้องขอหมายเลขเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บและใช้ข้อมูลของ Google Analytics และ Optimizely กรุณาดูคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics และ Optimizely ตามลำดับ

8.4 เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ท่านยินยอมให้ฮอท จาร์ จำกัด และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกประมวลผลข้อมูลของท่านดังกำหนดข้างต้นและตามรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hotjar หรือคำแถลงว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของฮอท จาร์ จำกัด

8.5 คุกกี้ที่ Hotjar ใช้นั้นมี “อายุการใช้งาน” ต่างกัน คุกกี้บางตัวมีอายุการใช้งาน 365 วันขณะที่บางตัวจะมีอายุการใช้งานเฉพาะระหว่างการเข้าชมขณะนั้นเท่านั้น

8.6 ท่านสามารถป้องกัน Hotjar ไม่ให้เก็บข้อมูลของท่านโดยคลิกลิงก์ข้างล่างนี้และทำตามคำแนะนำที่ให้ Hotjar Opt-out

9. Auth0

เว็บไซต์นี้ใช้บริการของ Auth0 ซึ่งเป็นบริการโดย Auth0, Inc. 10900 เอ็นอี สตรีท 8 เบลวู ดับบลิวเอ 98004 สหรัฐอเมริกา เพื่อบริหารจัดการและสังเกตการล็อคอินเข้าสู่ระบบของเรา ข้อมูลจะถูกโอนไปยังสหรัฐอเมริกาและประมวลผลที่นั่น Auth0 ทำตามข้อกำหนดของกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งกำกับดูแลการเก็บรวบรวม การใช้งานและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในสหภาพยุโรป กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของอินเตอร์คอมได้ที่ http://autho0.com/privacy

10. SendGrid

เว็บไซต์นี้ใช้ SendGrid ซึ่งเป็นเครื่องมือการทำการตลาดอัตโนมัติผ่านอีเมล์ ขอเรียนให้ทราบว่าสำหรับจุดประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปนั้น SendGrid เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SendGrid ที่เว็บไซต์ https://sendgrid.com/policies/privacy/services-privacy-policy/

11. การรักษาความปลอดภัย

DigiB ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรเพื่อคุ้มครองข้อมูลจากการยักย้ายถ่ายเททั้งโดยมิได้ตั้งใจหรือเจตนา ความสูญเสีย การทำลายหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต มาตรการรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี

12. การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการปรับปรุงประกาศฉบับนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติของเราและประกาศฉบับนี้เมื่อใดก็ตาม
กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาข้อมูลล่าสุดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อประกาศของเรา

13. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล /ผู้ติดต่อเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  (รวมเรียกว่า เจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)

ความเชื่อมั่นของท่านเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา ดังนั้น เรายินดีที่จะตอบคำถามท่านตลอดเวลา หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การส่งต่อ การควบคุม การใช้ และ/หรือการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิที่เกี่ยวข้องที่อาจมี (ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลเอเชียแปซิฟิกโดยตรง ผู้ซึ่งจะช่วยเหลือท่านหากมีการร้องขอสำหรับการเข้าถึงข้อมูลของท่านและการร้องขอหรือการปฏิบัติตามนโยบายนี้ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

14. เจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ; ผู้ควบคุมข้อมูล และรายละเอียดการติดต่อเรา

กรุณาดูรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านล่าง และในกรณีที่กฎหมายได้กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจแนะนำคุณเพื่อให้คุณได้ติดต่อกับผู้ควบคุมข้อมูลในประเทศใดเป็นการเฉพาะ/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเทียบเท่า) เพื่อที่จะสามารถถามคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัวของท่าน ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเฉพาะ (เฉพาะเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก /ผู้ติดต่อเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

เมื่อติดต่อมายังเรา กรุณาแจ้งรายละเอียดเรื่องที่ท่านกังวลและรายละเอียดในการติดต่อกลับไปยังท่าน เราจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีการสืบสวน หากมีการละเมิดพันธะของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เราะจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะตอบกลับและแนวทางการแก้ไขไปยังท่านโดยเร็วที่สุด

รับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมด

ดิจิบี เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี จำกัด

29 มีเดีย เซอเคิล
#06-01 อลิซ@มีเดียโพลิซ

สิงคโปร์ 138565,
เบอร์โทร: +65 6500 1100

เบรนน์แท็ก เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี จำกัด
29 มีเดีย เซอเคิล
#06-01 อลิซ@มีเดียโพลิซ

สิงคโปร์ 138565,
เบอร์โทร: +65 6500 1100

ในการนี้ หากท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์ของ Brenntag ประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลได้ รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง

 • ประเทศไทย

บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1168/98-100 ถนนพระราม 4
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 33
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัท เบรนน์แท็ก เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1168/98 ถนนพระราม 4
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 33
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัท เบรนน์แท็ก เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1168/98-100 ถนนพระราม 4
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 33
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัท ไทย-แดน จำกัด
1168/100 ถนนพระราม 4
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 33
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

 

ฉบับแก้ไขล่าสุด : 1 พฤษภาคม 2020

 

 

ข้อความคุกกี้