Wijzig uw land en taal
Login
Wijzig uw land en taal

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
Op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten met Brenntag Nederland B.V. (hierna: Brenntag Nederland) betreffende inkoop, verkoop/het leveren van goederen c.q. het verrichten of betrekken van diensten zijn uitsluitend de hiernavolgende voorwaarden van toepassing. Voorwaarden of bedingen van de wederpartij, die strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden, kunnen Brenntag Nederland slechts tegengeworpen worden indien en voor zover zij door Brenntag Nederland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De algemene voorwaarden van Brenntag Nederland zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam.

ARTIKEL 2. TANKOPSLAG
In geval van tankopslag zijn de Algemene Voorwaarden voor Tankopslag in Nederland (“VOTOB”) van toepassing, welke voorwaarden gedeponeerd zijn bij de Rechtbank te Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam. Ingeval van tegenstrijdigheid in of met de “VOTOB”-voorwaarden, dan wel deze algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. OFFERTES, ORDERS
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van Brenntag Nederland komt een overeenkomst tot stand. Brenntag Nederland zal zich zoveel mogelijk houden aan de in de orderbevestiging genoemde (lever)tijden, doch overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Ingeval Brenntag Nederland de goederen speciaal voor de wederpartij heeft vervaardigd, is de wederpartij verplicht een redelijke overmaat van 5% te aanvaarden.

ARTIKEL 4. PRIJZEN
Door Brenntag Nederland in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief BTW en binden Brenntag Nederland niet tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Na totstandkoming van een overeenkomst is Brenntag Nederland gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van onder meer, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen- en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar toeleverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen welke prijsverhogend werken. Indien voornoemde prijsverhogingen met betrekking tot een bepaalde leverantie in totaal meer dan 5% van de overeengekomen prijs exclusief BTW bedragen, dan zal de wederpartij gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren voor wat betreft de toekomstige levering, mits de wederpartij zulks onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging schriftelijk per aangetekende post aan Brenntag Nederland meedeelt. De wederpartij heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook.

ARTIKEL 5. RISICO, (AF)LEVERING INGEVAL VAN VERKOOP
Het risico voor de goederen gaat van Brenntag Nederland over op de wederpartij in overeenstemming met de overeengekomen leveringsconditie, hetzij FCA (Free Carrier), FOB (Free on Board), FAS (Free Alongside Ship), CIF (Cost Insurance and Freight), DAF (Delivered at Frontier), of anderszins. Deze leveringscondities stemmen overeen met de laatste editie van de "Incoterms" gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen, geldt dat de aflevering EXW (EX Works) geschiedt.

Brenntag Nederland heeft aan zijn afleveringsverplichting voldaan:

a. Op het moment waarop de goederen worden aangeboden op het overeengekomen afleveringsadres;

b. Indien is overeengekomen dat de goederen worden afgehaald, op het moment waarop de goederen voor afhaling gereed liggen.

Brenntag Nederland behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren. Zodanige leveringen worden geacht te zijn gedaan ingevolge afzonderlijke overeenkomsten. De wederpartij is verplicht de goederen op het moment van de aflevering in ontvangst te nemen. Alle kosten en schade die voor Brenntag Nederland ontstaan wegens weigering van ontvangst door de wederpartij van (een gedeelte van) de door haar bestelde goederen, zijn voor rekening van de wederpartij, kosten van opslag daaronder begrepen. De overeengekomen levertijd is slechts een benadering. Deze levertijd geldt niet als uiterste termijn, zodat Brenntag Nederland gerechtigd is omstreeks de overeengekomen levertijd te leveren. Ingeval van inkoop of het betrekken van diensten door Brenntag Nederland worden door Brenntag Nederland met de wederpartij uniforme levertijden bedongen. Deze levertijden gelden als fatale termijnen.

ARTIKEL 6. EMBALLAGE
Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen. Emballage bedoeld voor hergebruik blijft eigendom van Brenntag Nederland dan wel van derden en zal door Brenntag Nederland slechts teruggenomen worden indien deze zich naar het oordeel van Brenntag Nederland in goede staat bevindt en volledig (druip)leeg wordt aangeleverd door de wederpartij. Voor schade aan dergelijke emballage is de wederpartij volledig aansprakelijk. Ingeval Brenntag Nederland leenemballage ter beschikking stelt gelden de emballagecondities van Brenntag Nederland.

ARTIKEL 7. MILIEU, ARBO EN ANDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Ingeval van leveranties door Brenntag Nederland, garandeert de wederpartij dat zij voldoet aan de toepasselijke milieuwet- en regelgeving. De wederpartij vrijwaart Brenntag Nederland ter zake voor iedere aansprakelijkheid hieromtrent.

2. De wederpartij is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen haar eigen bedrijf. De wederpartij dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, de ter plaatse geldende voorschriften en voorschriften van de Arbeidsinspectie. De wederpartij zal haar personeel overeenkomstig deze voorschriften tijdig vooraf instrueren.

3. De wederpartij dient er bij de uitvoering van opdrachten - tevens indien er sprake is van olie- en gasactiviteiten, bestaande uit onder andere productie- en procesondersteuning, technische ondersteuning en het onderhouden van pijpleidingen - op toe te zien, dat haar personeel, dan wel de door haar ingeschakelde derden, de voorschriften en regels, voortkomend uit de op dat moment van kracht zijnde veiligheidswetgeving, nakomen. De wederpartij ziet er tevens op toe, dat de door haar in te zetten werknemers c.q. derden steeds de beschikking hebben over deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, een en ander volgens de eisen van de Arbeidsinspectie, dan wel een ander overheidslichaam.

ARTIKEL 8. TRANSPORTMIDDELEN
De wederpartij zal het transportmateriaal, waaronder tevens te verstaan tankwagons, dat door Brenntag Nederland is ingezet, dadelijk lossen en vrijgeven, zodat geen kosten of schade ten gevolge van vertraging voor Brenntag Nederland ontstaan en zal aan alle instructies voldoen, die Brenntag Nederland mocht geven voor het retourneren van dit materiaal. Bij het niet voldoen hieraan is de wederpartij gehouden tot vergoeding van de door vertraging ontstane schade. Het lossen van transportmateriaal dient onder toezicht en aanwezigheid van de wederpartij te geschieden.

ARTIKEL 9. BETALINGEN, EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. In geval van verkoop of het verrichten van diensten moeten alle betalingen door de wederpartij binnen de op de factuur aangegeven termijn worden gedaan, zonder dat recht op verrekening bestaat. Ingeval geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de wederpartij jegens Brenntag Nederland van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen, die Brenntag Nederland op de wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar. Dit is eveneens het geval indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.

2. Van de dag van intreden van het verzuim af tot de dag van de volledige betaling, is de wederpartij aan Brenntag Nederland de wettelijke rente verschuldigd. Zodra Brenntag Nederland de vordering ter buitengerechtelijke incasso uit handen geeft, is de wederpartij een bedrag van 15% van de in te vorderen hoofdsom aan Brenntag Nederland verschuldigd, tenzij de in redelijkheid gemaakte werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, in welk geval de wederpartij gehouden is die hogere kosten aan Brenntag Nederland te vergoeden. Ingeval van gerechtelijke incasso, is de wederpartij gehouden om de in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten, waaronder die van juridische bijstand, volledig te voldoen voor zover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele) proceskostenveroordeling te boven gaan.

3. In geval van verkoop door Brenntag Nederland gaat door de aflevering van goederen wel het risico, maar niet de eigendom van de goederen op de wederpartij over. Alle door Brenntag Nederland afgeleverde goederen blijven eigendom van Brenntag Nederland tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Brenntag Nederland uit welke hoofde dan ook van de wederpartij heeft te vorderen, rente en kosten daaronder begrepen. De wederpartij is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te vervreemden, te verpanden of op welke wijze dan ook te bezwaren, tenzij vervreemding, verpanding of anderszins bezwaring plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsvoering door de wederpartij.

Voor het geval dat enige bezwaring en/of vervreemding van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen desalniettemin plaatsvindt, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan alle rechten en aanspraken, die zij bij (door)verkoop van deze goederen verkrijgt, over aan Brenntag Nederland, althans zal de wederpartij zonodig en zodra dit mogelijk is deze overdracht bewerkstelligen. Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt Brenntag Nederland onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om, indien deze haar jegens Brenntag Nederland aangegane verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar afgeleverde goederen onder zich te nemen en daartoe de plaats waar deze goederen zich bevinden, te betreden.

ARTIKEL 10. RECLAME EN DEUGDELIJKHEID PRODUCT

1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de hoeveelheid, kwaliteit en/of deugdelijkheid van leveringen van goederen door Brenntag Nederland.

2. Reclames, betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken, dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na levering daarvan, te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Brenntag Nederland ter zake die gebreken vervalt. Bij ontvangst van de geleverde goederen wordt door de wederpartij voor ontvangst en akkoord, getekend.

3. Uiterlijk waarneembare gebreken dienen direct en duidelijk te worden vermeld op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument.

4. Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op noch geeft zulks de wederpartij recht op verrekening.

5. Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen staat Brenntag Nederland in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen:

  • Toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, afwerking en/of deugdelijkheid van de geleverde goederen, waaronder mede - niet gelimiteerd - te verstaan kleuren, specificaties, functiebeschrijvingen en in het algemeen elke opgave omtrent maten en gewichten van producten;
  • In geval van gebreken, waarvan de wederpartij aantoont dat die het gevolg zijn van een gebrekkige constructie of gebrekkige materialen en zich voordoen bij een normaal en oordeelkundig gebruik van goederen en materialen onder normale omstandigheden en voor het doel waarvoor zij dienen;
  • Met betrekking tot (onderdelen van) goederen en materialen die Brenntag Nederland niet zelf heeft vervaardigd, is de deugdelijkheid ervan beperkt tot de deugdelijkheid die de toeleverancier het product heeft gegeven of waarvan redelijkerwijs mocht worden uitgegaan, indien de toeleverancier aan het product geen kwalificaties heeft toegekend.

6. Indien de wederpartij haar verplichtingen uit de met Brenntag Nederland gesloten overeenkomst(en) niet of niet tijdig nakomt, kan zij niet reclameren.

7. De verplichting ten aanzien van de deugdelijkheid van het product van Brenntag Nederland is uitdrukkelijk beperkt tot hetzij herstellen van de gebreken, hetzij vervangen van de gebrekkige goederen, hetzij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en pro rato creditering, een en ander ter keuze van Brenntag Nederland, onder de haar te stellen voorwaarden. Brenntag Nederland heeft het recht op haar eerder gemaakte keuze terug te komen.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. De aansprakelijkheid van Brenntag Nederland voor de levering van goederen is beperkt tot het nakomen van haar in het vorige artikel omschreven verplichting. De aansprakelijkheid van Brenntag Nederland voor schade die het rechtstreekse gevolg is van door Brenntag Nederland voor de wederpartij verrichte diensten (anders dan de levering van goederen, waaronder, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het geven van (technische) adviezen om niet dan wel tegen betaling) is beperkt tot die gevallen waarin Brenntag Nederland toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij uit artikel 11 lid 2 van deze algemene voorwaarden een verdergaande beperking voortvloeit. Iedere verdergaande aansprakelijkheid dan op grond van dit artikellid voor directe door de wederpartij geleden schade, alsmede iedere aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden indirecte schade, is uitgesloten.

2. Indien Brenntag Nederland niettegenstaande casu quo op grond van het bepaalde in artikel 11 lid 1 - om welke reden dan ook - gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak evenwel nimmer hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de inkoop, de verkoop c.q. de levering van de goederen of het verrichten van de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

3. Overigens vervalt iedere vordering tegen Brenntag Nederland door het enkele tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen Brenntag Nederland aanhangig is gemaakt.

4. De wederpartij vrijwaart Brenntag Nederland, haar personeel dan wel door of vanwege haar tewerk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met van Brenntag Nederland afkomstige goederen.

5. Alle verweermiddelen, die Brenntag Nederland aan de met de wederpartij gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar personeel en derden, die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens de wederpartij worden ingeroepen, als ware haar personeel en deze derden zelf partij bij de overeenkomst.

6. Aansprakelijkheidbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Brenntag Nederland kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Brenntag Nederland aan de wederpartij worden tegengeworpen.

ARTIKEL 12. OVERMACHT
In geval van overmacht aan de zijde van Brenntag Nederland heeft Brenntag Nederland het recht de inkoop, de verkoop c.q. de levering van de goederen of diensten op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. De wederpartij zal in dat geval geen vordering tot schadevergoeding tegen Brenntag Nederland kunnen instellen. Onder overmacht wordt mede verstaan: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van het bedrijf van Brenntag Nederland of van derden, waarvan Brenntag Nederland afhankelijk is, het door derden uitvaardigen van voorschriften, welke de inkoop, het leveren van diensten, de verkoop c.q. de productie, de aflevering, het vervoer of de lossing van de goederen beperken, hinderen of onmogelijk maken, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werkstaking, uitsluiting, samenspanning van arbeiders, belemmeringen van spoorwegverkeer of van het vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verloren gaan, beschadigd of onklaar raken van vervoermiddelen of faillissement van toeleveranciers of een beroep door deze op eigen overmacht. Brenntag Nederland zal de wederpartij van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste kennis geven en daarbij mededelen of, in hoeverre en onder welke voorwaarden zij de inkoop, het leveren van diensten of de verkoop c.q. de levering van goederen zal voortzetten.

ARTIKEL 13. ONTBINDING
In geval van verzuim als onder artikel 9 bedoeld, alsmede indien de wederpartij een verplichting uit enige met Brenntag Nederland gesloten overeenkomst:

  • niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • de wederpartij haar eigen faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
  • de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie, alsmede wanneer op haar vermogen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd;

is Brenntag Nederland gerechtigd elke overeenkomst met de wederpartij zonder gerechtelijke tussenkomst terstond te ontbinden, onverminderd de rechten die Brenntag Nederland aan deze voorwaarden, overeenkomst of wet jegens de wederpartij kan ontlenen, het recht op (volledige) schadevergoeding daaronder begrepen. Ingeval van ontbinding van enige met de verkoper gesloten overeenkomst door de wederpartij, komt de wederpartij geen beroep toe op ongedaanmaking van de over en weer reeds verrichte prestaties en evenmin ontstaat een verbintenis tot waardevergoeding ingeval de aard van de prestatie uitsluit dat zij ongedaan wordt gemaakt.

ARTIKEL 14. ZEKERHEIDSTELLING
De wederpartij is verplicht om, op eerste daartoe strekkend verzoek van Brenntag Nederland, genoegzame zekerheid te verstrekken ter zake de vordering die Brenntag Nederland op de wederpartij heeft door middel van een onherroepelijke bankgarantie dan wel door middel van het verlenen van een daaraan redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid. Zolang de wederpartij daaraan niet zal hebben voldaan, is Brenntag Nederland gerechtigd nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Ter zake alle geschillen verband houdende met aanbiedingen van, leveringen door, opdrachten aan en overeenkomsten met de verkoper, is bij uitsluiting de competente rechter te Dordrecht bevoegd, tenzij Brenntag Nederland de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.

ARTIKEL 16. INCONSISTENTIE TUSSEN NEDERLANDSE TEKST EN VERTALING
In geval van inconsistentie tussen de tekst van deze voorwaarden in de Nederlandse taal en die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.

Dordrecht, januari 2008